De Oordopjesmoord
De Zaak
Nieuws
In de Media
Achtergronden
Bestellen
Open Brief Van Rooij
Tinka Pleitnota 1
Tinka Pleitnota 2
Tinka Pleitnota 3
Vonnis kort geding
Mail aan BN/DeStem
De van Rooij files
Dossier Schellekens
Betty Bogaarts
Peter R. de Vries
Open Brief Van Rooij

Open Brief aan Cees van Rooij 9 februari 2011


Per e-mail en per aangetekend schrijven d.d. 9 februari 2011

Dongen, 9 februari 2011

Heer van Rooij,

Vandaag ontvingen wij uit handen van de deurwaarder de aanzegging dat wij inmiddels tien maal een boete hebben verbeurd van 1000,- euro omdat wij op onze site DeOordopjesmoord.nl een foto zouden gebruiken van uw dochter Tinka. Wij zullen wereldkundig maken dat u en uw raadsman Menno Buntsma willens en wetens het kort gedingvonnis bewust valselijk interpreteren en dat u doet voorkomen alsof wij na de uitspraak in kort geding van 17 januari 2011, door ons op feitelijk alle punten gewonnen, nog steeds een foto zouden hebben geplaatst welke door de kort gedingrechter verboden is voor gebruik op onze website.

U bent er mee bekend dat het hier om een foto gaat die wij zelf hebben genomen van het boek Vermist en vermoord. Er is zelfs, omdat zulks wettelijk vereist is, een uitsnede gemaakt  en ook is genoegzaam bekend dat deze afbeelding niet uitsluitend als illustratie dient maar een overduidelijke functie heeft omdat het boek ‘Vermist en Vermoord’ door ons wordt gerecenseerd op de website DeOordopjesmoord.nl alswel in het boek De Oordopjesmoord. U betekent boetes welke geen boetes zijn. Dat is de juridische kant van de zaak. Over de morele aspecten rondom uw meest recente actie hieronder meer.

Het vonnis is duidelijk: op 7,5 van de 8 punten (eigenlijk alle acht) bent u in het ongelijk gesteld. De president in kort geding heeft ons enkel en alleen aangezegd dat de foto’s van Tinka zoals deze voorkomen in het boek ‘Vermist en Vermoord ‘door ons niet gebruikt mogen worden. Ten tijde van de uitspraak was dat al niet meer het geval. Zelfs het door u geëiste voorschot op smartengeld ten bedrage van 5000,- euro hieromtrent is afgewezen. Welnu, conform het vonnis gebruiken wij geen enkele foto van Tinka op onze website welke voorkomt in ‘Vermist en Vermoord’ (letterlijke tekst in het vonnis: ‘verbod op het gebruik op foto’s uit voornoemd boek’; alle andere foto’’s van Tinka zoals deze op internet circuleren kunnen – niet dat wij dat doen - conform het vonnis kennelijk vrijelijk gebruikt worden)

U executeert een vonnis niet naar de aard of inhoud ervan maar naar eigen valselijke  interpretatie. De werking van deurwaarders – en advocatenkantoren laat dit in procedureel opzicht helaas toe waarmee u ons dwingt thans tegen deze onrechtmatige daad uwerzijds in het geweer te komen. Ook uw raadsman Buntsma handelt klachtwaardig, reden waarom wij ons zullen wenden tot de deken. De kort gedingrechter heeft ter zitting mondeling aangegeven (NIET in het vonnis) dat ook een foto van een foto schending van copyright of auteursrecht oplevert. Het gaat hier echter om een foto van een boek zoals ook een ieder van ons vrij is een foto te maken van de Eifeltoren zonder dat de erven Eifel zich kunnen beroepen op schending van copyright c.q. auteursrecht. Daarnaast heeft de kort geding rechter een aantoonbare fout gemaakt: de door ons geplaatste eigen foto van Tinka voldoet in alle opzichten aan het bij wet geregelde beeldcitaatrecht: een eigen foto van een object, bewerkt middels een uitsnede (voorwaarde binnen de wettelijke bepalingen van het beeldcitaatrecht) en met het duidelijk doel ter illustratie van een recensie en niet geplaatst als illustratie zonder meer. Kijk aan, feitelijk zijn wij in alle opzichten in het gelijk gesteld, zij het dat de rechter ten aanzien van het beeldcitaatrecht een steekje heeft laten vallen. Drie vooraanstaande juristen hebben dit inmiddels bevestigd.

Per datum van vandaag 9 februari 2011 zullen wij onze advocaat een kort geding laten entameren ten einde de executie van de oneigenlijke en zonder enige wettelijke grond opgelegde boete a 10.000,- euro op te schorten tot er nader is beslist dan wel bij kort geding de betekening van de verbeurte van de boetes nietig te laten verklaren. Hieromtrent zullen wij de nodige publiciteit zoeken om het door u opgeroepen beeld recht te zetten. Ook zullen wij daarbij uitgebreid aandacht vragen voor uw eigen strafbare strapatsen ook als het gaat om de door u gepleegde zeer ernstige schendingen van copyright, auteursrecht, aantasting van iemands eer en goede naam (buiten die van mijzelf) , heling van gestolen foto’s en grove aanranding van iemands persoonlijke integriteit zoals geheel onderaan dit schrijven is weergegeven. Kijk, dat werpt toch een bijzonder licht op uw akties en dat moet nu maar een wereldkundig worden gemaakt

Wij wenden ons tot u middels dit schrijven ook in het kader van hoor en wederhoor. Zoals bij u bekend heeft de kort gedingrechter hieromtrent niets bepaald en - sterker nog -  ter zitting is door mij aangegeven dat in het geval de noodzaak tot hoor en wederhoor zich hernieuwd zou voordoen wij ons opnieuw tot  u zouden richten. De rechter stemde hiermee in en woog dit mee in de afwijzing van uw eisen hieromtrent (zie vonnis)

Wij mailen een kopie van dit schrijven aan uw dochter Marielle zodat zij u in het geval dit mailbericht u niet tijdig bereikt op de hoogte kan stellen.

Met betrekking tot het op 25 november 2010 aan u gezonden hoor en wederhoor zijn wij nog onderzoekende als het gaat om het statement dat uw dochter Marielle begin 2008 veroordeeld zou zijn tot een taakstraf naar aanleiding van een drugsgerelateerd delict. Nadat wij kennisnamen van de stelligheid waarmee u ter kort gedingzitting dit statement (als enige van de 68 punten) als voorbeeld wenste te gebruiken om aan te tonen dat ik in De Oordopjesmoord met valse beschuldigingen zou komen hebben wij e.e.a verder uitgerechercheerd. We beschikten weliswaar over drie bronnen maar hebben evenwel nader onderzoek gedaan. De bronnen bestonden tot dusver uit advocaat Adam Doesburg die dit had vernomen van een cliënt en van een vrouw die samen met uw dochter Marielle de bovengenoemde taakstraf zou hebben gedaan. Wij zijn thans doende dit feit graniethard te krijgen maar mocht dit niet lukken dan zullen wij het niet als feit brengen maar als ‘van horen zeggen’ met vermelding van de bronnen. Overigens heeft u twee maanden lang geen moeite gedaan om het statement te ontkrachten (ook uw dochter Marielle niet) waardoor het door ons als een verder vaststaand feit werd beschouwd. Nu ons nog enige dagen tot de nieuwe drukdatum resten zullen wij onze bronnen hernieuwd raadplegen en op basis van de hardheid van de informatie of betrouwbaarheid van de bronnen ervan e.e.a verwerken.

Overigens zullen wij alle aan u voorgelegde 68 punten in De Oordopjesmoord opnemen, zij het dat de feitelijke weergave ervan steeds afhangt van de betrouwbaarheid van de bronnen alsmede het aantal ervan.

Het is ons niet te doen om de opgelegde boetes maar daar waar ik u tot dusver in de publiciteit heb gespaard gaat u in termen van moraliteit nu echt een brug te ver.

U probeert voor een bedrag van 10.000,- euro aan zogenaamde verbeurde boetes bij ons te incasseren (terwijl deze boetes in geen enkel opzicht verbeurd dan wel verschuldigd zouden kunnen zijn) terwijl nu is gebleken dat u zelf een veelpleger bent als het gaat om schending van copyright, schending van auteursrecht, aantasting van iemands eer en goede naam, schending van portretrecht en – het allerergste – grove aanranding van iemands persoonlijke integriteit: de pornografische foto’s van Manon Thomas (zie hieronder meer) die u reeds maandenlang publiceert op uw Picasaweb-fotopagina op internet.

Kortom: u verwijt ons iets waaraan wij ons niet schuldig maken terwijl u hetgeen u ons verwijt zelf in overtreffende trap (wat heet) in praktijk brengt.

Nu is van uw dubbele moraal en volstrekte huichelachtigheid al vaker gebleken echter het laatste ‘wapenfeit’slaat werkelijk alles.

Het gaat u in weerwil van wat u andere wilt doen geloven ordinair om geld en om publiciteit waaraan u de laatste jaren zo ongeveer verslaafd bent geraakt. Saillant detail is dat  u aanvankelijk gelukkig was met de kop die BN / De Stem in eerste instantie boven het online-item had staan over de uitslag van het kort geding ('Schrijver mag foto niet gebruiken') maar toen op mijn instigatie en ingrijpen via de hoofdredactie (Verrest en Boot) van BN / De Stem de kop (zoals de dag later in de papieren versie van de krant) werd veranderd in ‘Geen smartengeld voor ouder van Tinka’ haastte u uzelf een comment onder het item te plaatsen dat het u niet om het geld te doen was. U voelde de bui kennelijk al hangen. Maar al te vaak had u immers al het verwijt gekregen dat u de dood van uw kind geldelijk uitbuit en dat hoefde niet nog eens uit een krantenartikel te blijken. Aanvankelijk was het buitengewoon spectaculair dat redacteur Geert Nijland in staat was gebleken de voor mij buitengewoon gunstige uitspraak in kort geding alsnog te verkloten middels een kop die nog niet voor twee procent de lading dekte. Er is nu een einde gekomen aan uw manipulaties in de media en wij zullen er blijvend aan werken dat zulks tot het verleden zal behoren. Zes jaar lang heeft u alles en iedereen voor het lapje kunnen houden maar er dient in het algemeen belang nu maar eens een eind aan te komen.

Ter verdediging van onze belangen en om ons te weren tegen uw aantijgingen aan ons adres zoals deze thans bij ons bekend zijn geworden zullen wij dit schrijven als Open Brief integraal publiceren op DeOordopjesmoord.nl. U verwijt ons van smaad en laster terwijl u 17 januari 2011 twittert dat  u ‘in spanning het kort geding tegen een fantast afwacht, u beschuldigde mij van meineed (ter zitting in Den Haag bij de behandeling van de zaak Betty Bogaarts, u beschuldigde mij ter kort gedingzitting van het feit dat ik u als betrokkene (al dan niet zijdelings) op de moord op uw dochter zou hebben geafficheerd (het valselijk bespelen van de publieke opinie en pure misleiding van de rechter om sympathie te scoren; zie het nieuwsitem van 17 januari 2011 op DeOordopjesmoord.nl) etc. etc. En dat terwijl ik jegens u vrijgesproken ben van smaad en laster. U liegt tegen de rechter dat ik u maandenlang zou hebben lastig gevallen terwijl in rechte is vast komen te staan dat zulks allerminst het geval is. Integendeel. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Op de website DeOordopjesmoord.nl zullen alle feiten worden gepubliceerd.

Het moet allemaal maar eens afgelopen zijn en om die reden zullen wij ook het hoor en wederhoor als aan u gezonden op 25 november 2010 integraal op onze website publiceren. Voor alle feiten beschik ik over bronnen en bewijzen en dus zien wij een nieuwe rechtsgang, mogelijk inzake smaad, laster, eerroof of aantasting van uw goede (…) naam met vertrouwen tegemoet. Als u oorlog wilt dan kunt u die krijgen en dan moet in een ieders belang de beker maar helemaal leeg. Het is ronduit een schoftenstreek om boetes die niet verbeurd zijn brutaalweg te executeren.

In het kader van hoor en wederhoor leg ik u, voorlopig per separate post , enkele nieuwe, recent bekend geworden, zaken voor. Twee van de acht  nieuwe bevindingen evenwel onderstaand.

  1. U heeft uw concubine Ria Huijbregts als partij opgevoerd inzake het kort geding (de foto van Tinka die ooit op deze website stond zou door haar gemaakt zijn en dus is zij partij…) puur en alleen omdat u langs die route kosteloos kon procederen. Immers Ria heeft een uitkering en is derhalve min of onvermogend. Zo kon een dure advocaat als Buntsma voor uw beiden op toevoeging procederen. Nu is dus tevens bekend geworden dat u andermaal (zie hoor en wederhoor van 25 november over de steunfraude gepleegd door uw beide dochters Tinka en Marielle en door u gefaciliteerd: circa 60.000 euro gestolen van de gemeenschap, pure fraude) wederom grove steunfraude pleegt. Jaren lang woont  al samen met uw partner terwijl u een inkomen uit pensioen geniet en Ria een uitkering opstrijkt. En dan bent u het die het heeft  over schending van uw goede naam? Ik heb griffierecht voor het kort geding uit eigen zak moeten betalen terwijl ik nergens om heb gevraagd. Al helemaal niet om een kort geding waarvan tevoren al vaststond dat u er niets mee kon winnen. Te krankzinnig voor woorden dat een advocaat als Buntsma een dergelijk geding überhaupt aanspant, vooraf wetende dat het een kansloze missie betrof. Zou hij dat niet als zodanig ingeschat hebben dan is het simpelweg ofwel een advocaat van bedenkelijk niveau ofwel was het hem slechts om de centen te doen hetgeen meestal bij advocaten het geval is. U procedeert in een kansloze rechtszaak op kosten van de belastingbetaler. Op kosten van de gemeenschap. Graag uw reactie.

  2. U wendt voor dat de door mij ooit gebruikte foto van Tinka op de pagina ‘wie is wie’ van De Oordopjesmoord.nl grote emotionele schade heeft aangebracht bij zowel u als uw partner Ria. De foto is overigens als soort van strooifoto door u uitgegeven maar kennelijk lag dat bij mijn publicatie ervan anders. Grote emotionele schade. Foei, de brutaliteit waarmee ik die foto had gebruikt. Het is om die reden dat een breed publiek dan nu maar eens kennis neemt van de foto’s welke u van BN-er Manon Thomas heeft geplaatst op uw persoonlijke Picasawebfoto-pagina. Ik schroom om de link naar deze foto’s te plaatsen omdat ze te goor zijn voor woorden en omdat ik ook nog neefjes en nichtjes heb die van tijd tot tijd de website van ‘Ome Hans’ bezoeken. Een grovere schending van copyright of auteursrecht en een meer schandalige aanranding van iemands persoonlijke integriteit is niet denkbaar. En bekende Nederlander bij wie de bezoeker van uw site in close up kennis kan nemen van haar meest intieme delen. Wat zou u er van vinden als uw dochter Marielle op deze wijze wordt afgebeeld op Internet. Hieronder treft u een integrale weergave van een e-mail van 17 januari j.l. aan Jan Reijnders van BN / De Stem. Ik zond hem dit toe na zijn misselijkmakende itempje in zijn krant enkele dagen voor het kort geding. Het doel was om hem eens met andere ogen te laten kijken naar u als persoon en de inzet van het geding versus uw eigen zeer laakbare en strafbare handelen. Dat was hard nodig omdat hij en meerdere collega’s van hem u tegen beter weten in telkenmale spaarde en men steeds tot buitengewoon subjectieve berichtgeving kwam. Ik heb hetzelfde mailtje doorgezonden naar Verrest en Boot, respectievelijk hoofdredacteur en adjunct-hoofdredacteur van BN / De Stem, ook met het doel hen een zuivere inkijk te bezorgen in uw handelen en – zeer saillant – dit handelen afgezet tegen de inzet van het geding. Gelukkig heeft deze actie mijnerzijds geleidt tot een correcte berichtgeving in hun krant van 18 januari 2011. Het is werkelijk te schandalig voor woorden hoe u uzelf durf te beroepen op copyrights, auteursrechten en ‘emotionele waarden’. Welk een emotionaliteit denkt u dat de foto van Manon Thomas los maakt als zij ziet dat deze foto door uw toedoen nog steeds op internet circuleert. U bent strafbaar ter zake diefstal van deze foto, iets wat nog mijlen verder gaat dan auteursrechterlijke aangelegenheden. Mocht u overigens de foto’s naar aankleding van dit schrijven van uw site verwijderen dan zal dat het bewijs niet wegnemen omdat er screenshots van zijn gemaakt (porno tussen lieflijke foto’s van Opa Cees en kleinkind, hoe krijgt u het verzonnen) en wij de link naar de cachegeheugen-versie van Google hebben gesaved. Wij kunnen vanzelfsprekend geen link maken naar deze cache-versie maar zullen voor geïnteresseerden de mogelijkheid openstellen om per e-mail de link op te vragen als bewijsmateriaal. Per heden heb ik Manon Thomas op de hoogte gebracht. Volledig gekuiste foto’s worden wel als voorbeeld (ook binnen de kaders van het beeldcitaatrecht) op onze site geplaatst. Mevrouw Thomas heeft de screenshots, de ge-cachte links van Google inmiddels in haar bezit zodat zij u in rechte kan betrekken. Wij zullen er voor ijveren dat zij dat ook zal doen en tevens zullen wij alle inspanningen plegen hieromtrent publicitair grootschalig uit te pakken. Inmiddels hebben wij bedoelde foto’s ook in verband gebracht met de video-opname die u heeft gemaakt van uw dochter Tinka (naakt in bad) welke in het bezit zijn van het weekblad Panorama.

Het was zinvoller geweest als u in uw boek ‘Vermist en Vermoord’ enige zelfreflectie had getoond. U had nog niet eens hoeven uitleggen dat u uw dochter op het criminele pad heeft geholpen maar het was evident dat u ouders had gewaarschuwd voor de grote gevaren van de teelt van en handel in drugs. Dan had de dood van uw kind nog enige zin gehad, zo oordelen tal van mensen met wie ik dit thema in de afgelopen 6 jaar heb gespiegeld.  

Wij zullen ook aantonen dat uw raadsman welbewust leugens heeft gedebiteerd richting de president in kort geding om op een valselijke manier het pleit in zijn voordeel te beslechten. Met ‘normale‘ middelen zou dat immers sowieso niet gelukt zijn. Dat hebben wij inmiddels van andere raadslieden ook begrepen. Het is echter uw keuze geweest dat wij ons ter verdediging zowel u als hem de komende tijd aan de digitale schandpaal zullen nagelen. Het grote publiek heeft daar recht op en juist en vooral ook omdat u kennelijk over de brutaliteit beschikt boetes te betekenen welke geen boetes omvatten en derhalve slechts uit rancuneuze en geldelijke overwegingen de acties neemt welke u thans neemt. In dit verband verwijzen wij ook naar het hoor en wederhoor als aan u verzonden op 25 november 2010 waar wij specifiek spreken over het feit dat u de ouders van Arno Norbart heeft geprobeerd op te lichten. Ook hier stond geld centraal. Ook in dit verband zullen wij refereren dat u vooraleer u aan het spreekrecht begon ter zitting van 10 januari 2011 voor het hof in Den Haag u wederom uitdrukkelijk om een kostenveroordeling vroeg aan de zijde van Betty Bogaarts terwijl nog maar vast moet komen staan of zij überhaupt veroordeeld zal worden. Hoe groot was het contrast tussen dit buitengewoon materiële verzoek aan het hof en de enkele seconden later door u uitgesproken teksten in het kader van het spreekrecht. Het was evenwel een indringend beeld dat in De Oordopjesmoord ruim aan de orde komt.

Wij zullen BN/De Stem per omgaande in het bezit stellen van deze open brief en hun berichten dat per heden een kort geding tegen u zal worden geëntameerd. De strekking van het geding dient voor de krant  tot uiting te komen middels deze open brief.

Nogmaals, ter verdediging van onze belangen zullen wij deze open brief en het aan u verzonden hoor en wederhoor van 25 november 2010 publiceren op DeOordopjesmoord.nl . In geval van het laatste document ,  het hoor en wederhoor,  zullen wij aangeven dat u geen van de statements heeft weersproken en al helemaal niet heeft weerlegd. Zelfs niet ter kort gedingzitting van 12 januari 2011. U laat ons geen andere keus. De bewijzen van uw smadelijke en lasterlijke handelen jegens ons zijn inmiddels bij onze raadsman toegevoegd aan het dossier. De wet geeft mij onomstotelijk de ruimte mijzelf tegen uw onheuse acties te verweren en te verdedigen.

Hieronder (bij: ,< Lees verder > ) een integrale weergave van ons e-mailbericht van 17 januari 2011 aan Jan Reijnders, redacteur/rechtbankverslaggever van BN / De Stem. De inhoud ervan verduidelijkt ragfijn hetgeen hierboven is gesteld.

Inmiddels,

J. Hans Mauritz< Lees verder >De OordopjesmoordDe ZaakNieuwsIn de MediaAchtergrondenBestellen